ثبت نام

love85
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
جدیدترین دلنوشته های زیبای عاشقانه شهریور 94

لیـــاقــت مــی خواهــد

بـــودن در شعــر هـــای دختــریــــ کهــــ

بـــــا تمامــــ عشقــش نبـــودنـــت را اشکــــ مــی ریـــزد

تعجـــب نکــــن !!

در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست

اینجـــا دلیـــل بــودنـــت میـــان بغــــض هــــایـــم

خــریتـــــ خـــودم اســـت نـــه لیـــاقــــت تــــو

لاو 85

, , , , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
ادامه مطلب
دلنوشته های عاشقانه دلتنگی در 23 شهریور 94

ﮔﺎﻫـــﯽ …
ﻧﻤﯿﺸـــــــﻪ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ...
ﺩﻭﺳـــــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮑــﯽ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ...
ﺣــــــــــــــــــــــﺘﯽ ﻭﻗﺘــــﯽ ...
نیست

 لاو 85

, , , , , , , , , , ,
ادامه مطلب